பல்வேறு புகார்களின் காரணமாக ஓ.டி.டி தளங்கள், செய்தி இணையதளங்கள் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் வருகிறது

இனி  இவையெல்லாம் மத்திய அரசு தகவல் ஒளிபரப்பு துறை அமைச்சகத்தின்…